Alpaca Finance (ALPACA) là gì?

Alpaca Finance là một giao thức cho vay cho phép nâng cao năng suất dựa trên Binance Smart Chain. Tài sảnvay trên Alpaca Finance phải được sử dụng trong nền tảng của nó để khai thác lợi suất bằng đòn bẩy. ALPACA là token gốc của nền tảng và được sử dụng để chia sẻ phí hiệu suất, tích luỹ phần thưởng, quản trị mạng và tiếp cận NFT độc quyền.Tham gia Các Sàn Mua Bán Tiền Điện Tử Tốt Nhất Thế Giới